Årets andra kvartal är nu avklarat och vi har fortsatt med det hårda arbetet som påbörjades under året. Fokus har legat på att se över alla bolagets rutiner och processer för att effektivisera hur vi utför vårt dagliga arbete. Parallellt med detta har vi en kontinuerlig översyn av bolagets kostnadsbas för att hitta en skalbar organisation med ambitionen att leverera långsiktig tillväxt med lönsamhet. Detta anser vi är den bästa vägen för att kunna frigöra mer tid till affärsutvecklande initiativ samt erbjuda en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt.

Vi opererar i en global bransch som är under konstant utveckling och påverkan av externa faktorer. Med bakgrund av den rådande makro- och mikro ekonomiska situationen tillsammans med det osäkra världsläget vi idag lever i, med försiktighetsprincipen i beaktande, reviderar vi bolagets kommunicerade mål till följande:

· 2022 omsättning om 20 MSEK med ett EBITDA-resultat i spannet mellan -6 till -3 MSEK
· 2023 omsättning om 34 MSEK med ett EBITDA-resultat i spannet mellan 0 till 3 MSEK
· 2024 omsättning om 39 MSEK med ett EBITDA-resultat i spannet mellan 3 till 5 MSEK

Under årets andra kvartal omsatte koncernen 4.8 MSEK med ett EBITDA resultat på ca. -2.3 MSEK. Om vi ser till det operativa bolaget Partydax i Knivsta AB ser vi positivt på utvecklingen. Vi har lyckats skapa en god tillväxt vilket ger oss ytterligare bränsle samt förbättrade förutsättningar att exekvera på vår långsiktiga strategi om lönsam tillväxt. Vi har vuxit ca. 100% både i 2022 Q2 samt 2022 H1 jämfört med motsvarande period föregående år, detta i linje med våra ambitioner. Bolagets kapitalstruktur har under perioden justerats via årsstämmans beslut om kvittningsemission. Detta har stärkt vår balansräkning genom att få bort en majoritet av Partytajms skulder med ambitionen att ge Partytajm bästa möjliga slagläge för att fortsätta tillväxtresan och öka våra marknadsandelar.

Parallellt med vårt effektiviseringsarbete har vi även arbetat hårt med att bredda vår affär. Som tidigare kommunicerats har vi efter periodens slut har vi utökat vårt samarbete med bl.a. The Astrid Lindgren Company AB. Detta ser vi som mycket positivt då detta kommer generera spännande B2C- samt B2B-möjligheter framgent och bidrar till att vi kommer kunna utöka samt diversifiera vår affärsmodell ytterligare.

Partytajm består av ett mycket kompetent team av engagerade medarbetare och vi fortsätter arbeta hårt varje dag för att kontinuerligt vidareutveckla vår organisation. Det finns ett stort driv i alla medarbetare att varje dag arbeta effektivare och smartare jämfört med gårdagen för att på så sätt bidra till organisationens utveckling. Detta ser jag som en unik tillgång som ger Bolaget bästa möjliga förutsättningar att fortsätta på den resa som vi befinner oss i. Nu fortsätter det hårda arbetet och jag ser fram emot att tillsammans med alla på Partytajm att fortsätta leverera och exekvera på vår strategi.