Stockholm 2022-11-22

Fullständig rapport finns bilagt.

Då färdigställandet av Q3-rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i Partytajm International beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 25 november 2022.

Årets tredje kvartal är nu avklarat och vi har fortsatt med det hårda arbetet som påbörjades under året. Fokus har legat på att se över alla bolagets rutiner och processer för att effektivisera hur vi utför vårt dagliga arbete. Ledningen tillsammans med styrelsen har fortsatt sitt strategiska arbete inom koncernen samtidigt som utveckling av bolagets verksamhet pågår och total strategisk översyn kontinuerligt genomförs. Bolaget har som tidigare kommunicerat breddat arbetet med att identifiera potentiella förvärv att addera till koncernen. I linje med detta har bolaget, efter periodens slut, ingått villkorat avtal avseende förvärv av W&IT Solutions AB.

Utvecklingen av befintlig verksamhet går, som tidigare kommunicerat, av naturliga skäl långsammare än planerat givet rådande marknadsläge. Vi arbetar kontinuerligt med att ge Bolaget den bästa förutsättningen för att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Operationellt arbetar vi mer effektivt för varje dag som går och implementerar dagligen initiativ för att stärka likviditeten i affärsmodellen så vi på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna skapa lönsam tillväxt. Detta anser vi fortsatt är den bästa vägen för att kunna frigöra mer tid till affärsutvecklande initiativ samt erbjuda en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt.

Under årets tredje kvartal omsatte koncernen 3.5 MSEK med ett EBITDA resultat på ca. -1.3 MSEK. Om vi ser till det operativa bolaget Partydax i Knivsta AB ser vi fortsatt positiv utveckling. Vi har lyckats skapa en god tillväxt vilket ger oss ytterligare bränsle samt förbättrade förutsättningar att exekvera på vår långsiktiga strategi om lönsam tillväxt. Omsättningen har ökat över 50% under perioden 2022 Q1-Q3 jämfört med motsvarande period föregående år, detta i linje med våra ambitioner.

Partytajm består av ett mycket kompetent team av engagerade medarbetare och vi fortsätter arbeta hårt varje dag för att kontinuerligt vidareutveckla vår organisation. Det finns ett stort driv i alla medarbetare att varje dag arbeta effektivare och smartare jämfört med gårdagen för att på så sätt bidra till organisationens utveckling. Detta ser jag som en unik tillgång som ger Bolaget bästa möjliga förutsättningar att fortsätta på den resa som vi befinner oss i. Nu fortsätter det hårda arbetet och jag ser fram emot att tillsammans med alla på Partytajm att fortsätta leverera och exekvera på vår strategi.