Finansiell översikt

+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Flerårsöversikt koncernen |Q4 2023|Q4 2022|2023 |2022 |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Nettoomsättning (msek) |10,2 |7,5 |47,3 |18,6 |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|EBITDA (msek) |−0,1 |−0,8 |−1,5 |−5,7 |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Resultat efter finansiella poster (msek)|−0,7 |−11,7 |−11,1|−20,3|
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Balansomslutning (msek) |12,6 |15,5 |12,6 |15,5 |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Soliditet (%) |70,7% |41,3% |70,7%|41,3%|
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Resultat per aktie (sek) |−0,02 |−1,06 |−0,34|−1,82|
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
| | | | | |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Flerårsöversikt modern |Q4 2023|Q4 2022|2023 |2022 |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Nettoomsättning (msek) |0 |0,1 |0,6 |0,4 |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|EBITDA (msek) |−0,4 |−0,3 |−1,1 |−1,9 |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Resultat efter finansiella poster (msek)|−0,4 |−2,1 |−1,9 |−9,0 |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Balansomslutning (msek) |35,5 |41,1 |34,5 |41,1 |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Soliditet (%) |76% |97% |76% |97% |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+
|Resultat per aktie (sek) |−0,01 |−0,44 |−0,24|−2,13|
+----------------------------------------+-------+-------+-----+-----+

Väsentliga händelser under perioden

· PixelFox AB:s helägda dotterbolag förvärvar Shopify-lösningen Island Upsell.
· Moderbolaget genomför namnbyte från Partytajm International AB till PixelFox AB.
· Robin Bäcklund tillträder som tillförordnad VD och koncernchef för PixelFox.
· PixelFox ingår exklusivt LOI med amerikansk SaaS-utvecklare för förvärv av e-handelsapplikation.

Väsentliga händelser efter perioden

· Avslut av Mentorskap med Partner Fondkommission

VD Har ordet
Under det fjärde kvartalet 2023 har koncernen fortsatt att stärka sin position på marknaden genom ökad tillväxt och nya initiativ. Vi står inför spännande möjligheter att expandera våra verksamhetsområden inom ecom-tech, och ledningen är fast beslutna att driva PixelFox mot en skalbar tillväxt.
Perioden sedan jag tillträdde som ny VD har inneburit orientering och strategisk planering av koncernens olika verksamheter. Jag har engagerat mig i att analysera vår nuvarande position och identifiera vägar för tillväxt och innovation, vilket lägger en grund för vad som ligger framför oss.
FINANSIELLT
Under det fjärde kvartalet 2023 uppnådde PixelFox en nettomsättning om 10,2 MSEK (7,5 MSEK) en ökning om 35,8% som speglar vår marknadsposition och kontinuerliga tillväxt. Koncernens EBITDA uppgick till ca -66 000 SEK, jämfört med -0,8 MSEK föregående år, vilket motsvarar en markant förbättring på ca 91,95%.
På den operativa fronten har vårt fokus legat på att förbättra och vidareutveckla våra nuvarande produkter, samtidigt som vi noggrant utvärderat möjliga nya förvärv genom due diligence-processer. Vi har ingått ett avsiktsförklaring (LOI) med en amerikansk utvecklare för att förvärva en Shopifytjänst som optimerar hanteringen av företags webbutiker. Denna förvärvsprocess närmar sig nu sitt slutskede, och vi är optimistiska om att kunna slutföra affären inom kort.
PixelFox står vid en spännande punkt i bolagets utveckling. Våra verksamhetsområden sträcker sig från att erbjuda SaaS-tjänster för kommersiella projekt till att genomföra våra egna kommersiella projekt där vi tillämpar dessa tjänster. Detta tillvägagångssätt ger oss en fördel på marknaden genom att vi inte bara är en tjänsteleverantör utan även använder vår egen teknologi för att driva innovation och skapa nya möjligheter. Vår ambition är att fortsätta att utveckla dessa områden, utöka vår portfölj av produkter och tjänster, och därigenom stärka vår position som en ledande aktör inom ecom-tech.
FRAMÅTBLICK
Som ny VD är min ambition att leda PixelFox mot en skalbar tillväxt. Vi kommer att fortsätta att hålla ett konstant öga på marknaden för att identifiera och integrera nya spännande produkter och tjänster som passar in i vårt ekosystem. Vår långsiktiga vision är att inte bara växa och expandera vårt erbjudande men också att vara ledande inom innovation och kundvärde
För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
PixelFox AB (publ)
ir@partytajmint.com
PixelFox AB (publ)
PixelFox AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, SaaS, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.