Kära aktieägare,

Under det andra kvartalet har vi fortsatt att utveckla och analysera koncernen för att stärka vår infrastruktur för att främja lönsam tillväxt. Vårt senaste förvärv W & IT Solutions har fortsatt utvecklats positivt med stabila kassaflöden. Den totala omsättningen för kvartalet uppgick till 9,6 MSEK (Q2 2022: 4,8 MSEK) där större delen är hänförlig till W & IT Solutions Vårt EBITDA-resultat för perioden har förbättrats jämfört med samma period föregående år, med en förbättring om 1,7 MSEK från -2,3 MSEK till -0,6 MSEK.

Vi befinner oss i en generellt osäker omvärldssituation vilket medför utmaningar såväl som möjligheter. Därför fortsätter vi att aktivt arbeta med vår övergripande strategi, inklusive en noggrann översyn av koncernen och vår kapitalstruktur, för att säkerställa att vi är optimalt positionerade för framtiden.

Framöver kommer vi fortsätta lägga stort fokus på vår kärnverksamhet samt proaktivt analysera marknaden för attraktiva förvärv för att bredda och stärka vår bas. Vår vision är att stärka vår position på marknaden och skapa långsiktigt värde för er, våra aktieägare. Vi är fast beslutna att fortsätta exekvera vår strategi genom att fortsätta utveckla vår koncern och maximera vår potential för tillväxt och lönsamhet.

Vi är stolta över de framsteg vi har gjort hittills och ser fram emot att fortsätta utveckla koncernen som helhet.

På återhörande,

Kommentarer till de ekonomiska underlagen

Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till 9,6 MSEK (4,8 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-3,6 MSEK) och EBITDA resultatet uppgick till -0,6 MSEK (-2,3 MSEK). Eget kapital i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 1,5 MSEK (18,1 MSEK).

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Kronegård, Verkställande Direktör

ir@partytajmint.com

Partytajm International AB (publ)

Partytajms affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.

Hemsida: ir.partytajm.se

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se