Stockholm 2023-11-17

Finansiell
översikt
Koncernen (MSEK) Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Nettoomsättning 11,3 3,5 37,2 11,1 18,6
EBITDA −0,2 −1,3 −1,4 −4,9 −5,7
Resultat efter −6,5 −2,5 −10,4 −8,5 −20,3
finansiella
poster
Balansomslutning 13,9 22,2 13,9 22,2 15,5
Soliditet (%) 69,40% 56,50% 69,40% 56,50% 41,30%
Resultat per −0,2 −0,39 −0,32 −1,31 −1,82
aktie (sek)

Moderföretaget Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
(MSEK)
Nettoomsättning 0 0,1 0,6 0,2 0,4
EBITDA −0,5 −0,2 −0,7 −1,7 −1,9
Resultat efter −2,4 −12,3 −7,5 −18,8 −23,7
finansiella
poster
Balansomslutning 12,5 10,1 12,5 10,1 9,8
Soliditet (%) 81,30% 58,00% 81,30% 58,00% 66,90%
Resultat per −0,07 −1,88 −0,23 −2,88 −2,13
aktie (sek)

 

Väsentliga händelser under Q3 2023

· Bolaget håller extra bolagsstämma där ny revisor i Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB väljs med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor
· Bolagets fristående dotterbolag Partydax i Knivsta AB försätts i konkurs
· Bolaget håller extra bolagsstämma där förvärvet av PixelFox godkänns samt riktad kvittningsemission till externa fordringsägare

Väsentliga händelser efter Q3 2023

· Bolaget kommunicerar preliminära siffror för kvartal tre 2023
· Bolaget kallar till extra bolagsstämma för namnbyte och ändring av gränser avseende aktiekapital och antal aktier
· Bolagets helägda dotterbolag PixelFox Group ingår LOI avseende Island Upsell
· Bolagets helägda dotterbolag PixelFox Group förvärvar Island Upsell
· Bolaget håller en extra bolagsstämma där nytt namn beslutas till PixelFox AB (publ)

Kära aktieägare,

Det gångna kvartalet har fortsatt i rätt riktning där våra ansträngningar och engagemang som präglat vårt arbete nu har börjat visa positiva resultat på flera områden inom koncernen. Detta återspeglas i bland annat ökad tillväxt där vi uppnådde en omsättning om 11,3 MSEK (Q3 2022: 3,6 MSEK), en ökning med 214 procent, ett förbättrat EBITDA-resultat med 1,1 MSEK som uppgick till -0,2 MSEK (Q3 2022 -1,3 MSEK) och en stärkt kassa som uppgick till 1,4 MSEK (Q3 2022: 0,1 MSEK). Om man ser till enbart vår kvarvarande operationella verksamhet uppgick rörelseresultatet för perioden till 0,3 MSEK (Q3 2022: -0,4 MSEK). Utöver detta har vi stärkt vår balansräkning genom att minska våra externa skulder med cirka 2,1 MSEK och har idag en god kapitalstruktur.

Vår kärnverksamhet har fortsatt utvecklats mycket bra vilket lett till denna utveckling samtidigt som vi inte längre konsoliderar Partydax i Knivsta. Vi har också levererat på vår strategi att addera spännande bolag och produkter inom vertikalen SaaS/Ecommerce med vår produkt PixelFox. Även här, trots relativt låga volymer, har vi successivt ökat antalet nedladdningar och antalet betalande användare.

Utöver detta har vi efter periodens utgång förvärvat ytterligare en Shopify-lösning, Island Upsell. Det är med entusiasm integrationsarbetet av ytterligare en framgångsrik verksamhet inom vårt bolags befintliga ecom-tech-struktur pågår. Tillsammans med PixelFox och vår befintliga infrastruktur möjliggörs effektiva synergier med förvärvet av Island Upsell. Genom vår befintliga plattform kan den nya applikationens integration ske utan ytterligare kostnader, vilket överensstämmer med vår strategi att ständigt utveckla vårt tjänsteutbud och erbjuda högkvalitativa lösningar för våra kunder.

Vår långsiktiga strategi och vision är att stärka vår position på marknaden genom utveckling och expansion av bolagets erbjudande genom att tillhandahålla värdefulla lösningar och produkter. Vi tror fast på att genom kontinuerlig innovation och förvärv kan vi fortsätta leverera värdefulla lösningar till våra kunder. Vi har också beslutat om namnbyte från Partytajm International till PixelFox som ligger under registrering hos Bolagsverket, detta för att bättre spegla bolagets verksamhetsinriktning mot vår ecom-tech-struktur. 

Vi kommer som alltid att fortsätta kommunicera löpande om vår utveckling och vi är stolta över de framsteg vi har gjort hittills och ser fram emot att fortsätta utveckla koncernen som helhet. Jag vill tacka våra befintliga ägare för det gångna kvartalet och hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår resa!

På återhörande,
ir(at)partytajmint.com
Partytajm International AB (publ)
Bolagets affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.
För mer information, se hemsida: www.partytajmint.se
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.