Kära aktieägare,

Jag vill börja med att uttrycka min tacksamhet till er alla för ert fortsatta stöd och förtroende under årets första kvartal. Er lojalitet och engagemang är avgörande för vår framgång och vi är glada över att ha er som partner på vår resa.

Under det senaste kvartalet har vi fortsatt att driva utvecklingen av våra bolag och stärka vår infrastruktur för att främja lönsam tillväxt. Våra ansträngningar har burit frukt, och som vi tidigare har kommunicerat, har koncernen presterat i linje med våra förväntningar när det gäller omsättning och EBITDA för helåret 2022. Vi är stolta över att även det första kvartalet visar god utveckling, vilket bekräftar vårt åtagande att hålla våra löften och fortsätta att utveckla vår koncern på bästa möjliga sätt.

Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till ca. 16.3 MSEK, jämfört med ca. 2.9 MSEK för motsvarande period föregående år, där större delen är hänförlig till koncernens senaste förvärv W&IT Solutions AB. Vårt EBITDA-resultat för perioden har förbättrats jämfört med samma period föregående år, med en förbättring om 0.6 MSEK från -1,2 MSEK till -0,6 MSEK. Detta resultat är ett tydligt bevis på att vi är på rätt väg och att vårt hårda arbete ger resultat. Samtidigt är vi medvetna om att marknaden fortsätter att presentera både utmaningar och möjligheter. Därför fortsätter vi att aktivt arbeta med vår övergripande strategi, inklusive en noggrann översyn av våra dotterbolag och koncernens kapitalstruktur, för att säkerställa att vi är optimalt positionerade för framtiden.

Vår vision är att stärka vår position på marknaden och skapa långsiktigt värde för er, våra aktieägare. Vi är fast beslutna att fortsätta exekvera vår strategi genom att fortsätta utveckla vår koncern och maximera vår potential för tillväxt och lönsamhet. Jag vill rikta ett varmt tack till våra dedikerade medarbetare och vår ledningsgrupp för deras hårda arbete och engagemang. Vi är stolta över de framsteg vi har gjort hittills och ser fram emot att fortsätta utveckla våra bolag och koncernen som helhet.

Kommentarer till de ekonomiska underlagen
Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till 16.3 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1.9 MSEK och EBITDA resultatet uppgick till ca -0.6 MSEK. Eget kapital i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 1.6 MSEK.